KONSULTACJE SPOŁECZNE W SŁUPSKU

Słupski Regulamin Konsultacji Społecznych

Od 2016 roku w naszym mieście obowiązuje Słupski Regulamin Konsultacji Społecznych - jest to niezwykle ważny dokument, dzięki któremu sposób prowadzenia konsultacji społecznych został ustrukturyzowany i daje mieszkańcom możliwość aktywnego zaangażowania w zmienianie i tworzenie naszego miasta.

Konsultacje społeczne dają możliwość wyrażenia własnego zdania np. na temat planowanej inwestycji czy tworzonego nowego dokumentu - dzięki nim władze publiczne mają możliwość poznania różnych perspektyw i punktów widzenia mieszkańców miasta. Zgłaszanie opinii i konkretnych uwag to jeden z elementów tworzenia, współzarządzania i brania odpowiedzialności za wspólne dobro - nasz Słupsk.

Istotą konsultacji społecznych jest m.in. wspólne przemyślenie i omówienie konkretnych rozwiązań i działań, które pozwolą realizować zróżnicowane potrzeby mieszkańców. Ogólnym celem konsultacji powinno być poszukiwanie rozwiązań, które pomogą władzom publicznym podejmować decyzje w największym stopniu realizujące zasadę dobra wspólnego w danej społeczności.

Dialog z mieszkańcami zawsze powinien być prowadzony w zgodzie ze standardami ujętymi w dokumencie "Siedem Zasad Konsultacji". Został on opracowany przez ekspertów oraz pracowników administracji publicznej. Zasady te stanowią pewne ramy dla wszystkich procesów konsultacji – bez względu na ich temat czy też szczebel administracyjny, na którym są one prowadzone.

SIEDEM ZASAD KONSULTACJI:

1. DOBRA WIARA - konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego, strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji.

2. POWSZECHNOŚĆ - każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd.

3. PRZEJRZYSTOŚĆ - informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie dostępne; jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd.

4. RESPONSYWNOŚĆ - każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie, co nie wyklucza odpowiedzi zbiorczych.

5. KOORDYNACJA - konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje politycznie i organizacyjnie, powinny one być odpowiednio umocowane w strukturze administracji.

6. PRZEWIDYWALNOŚĆ - Konsultacje powinny być prowadzone od początku procesu legislacyjnego, powinny być prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne reguły.

7. POSZANOWANIE INTERESU OGÓLNEGO - choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać swój partykularny interes, to ostateczne decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne*.

Konsultacje społeczne są narzędziem niezwykle istotnym i wspierającym władze publiczne - pomimo tego, że ich wynik nie jest wiążący, to zawsze jest brany pod uwagę w momencie podejmowania ostatecznej decyzji w konsultowanym temacie.

*Informacja pochodzi ze strony https://poradnik.ngo.pl/ogolne-zasady-i-standardy-konsultacji-spolecznych.