Słupski Budżet Obywatelski 2023

Słupski Budżet Obywatelski

Drogie Mieszkanki! Drodzy Mieszkańcy!

Ponownie oddajemy w Wasze ręce pulę środków z miejskiego budżetu, którą możecie rozdysponować na zadania inwestycyjne i społeczne. W edycji na 2023 rok przekazujemy Wam do rozdysponowania 3.020.000,00 zł!

W tym roku możecie zgłosić projekty w następujących kategoriach:

a) zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie,

b) zadania infrastrukturalne lokalne,

c) zadania infrastrukturalne dedykowane szkołom,

d) zadania społeczne.


Ustalone kwoty graniczne dla zadań są następujące:

a) dla zadań infrastrukturalnych ogólnomiejskich - 1.100.000,00 zł,

b) dla zadań infrastrukturalnych lokalnych - 1.400.000,00 zł,

c) dla zadań infrastrukturalnych dedykowanych szkołom - 170.000,00 zł

d) dla zadań społecznych - 350.000,00 zł


Wartość zadania:

a) infrastrukturalnego ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 1.100.000,00 zł,

b) zadania infrastrukturalnego lokalnego nie może przekroczyć 350.000,00 zł,

c) zadania infrastrukturalnego dedykowanego szkołom nie może przekroczyć 170.000,00 zł,

d) zadania społecznego nie może przekroczyć 100.000,00 zł.


Każde zadania muszą być poparte przez 10 mieszkańców/mieszkanek Słupska, z czego zadania lokalne muszą być poparte przez mieszkańców/mieszkanki z okręgu, w którym zgłaszany jest projekt.


Lista poparcia jest w zakładce „O budżecie → Do pobrania”.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE SBO 2023

1. Zgłaszane zadania muszą należeć do zadań własnych miasta, czyli muszą dotyczyć m.in.

* ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

* dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

* ochrony zdrowia;

* kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

* kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

* zieleni gminnej i zadrzewień;

* wspierania i upowszechniania idei samorządowej,wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

* współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych

* współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

2. Projekty inwestycyjne mogą być zgłaszane jedynie na terenach należących do Miasta. Zadanie zgłaszane na terenach będących w trwałym zarządzie wymagają oświadczenia trwałego zarządcy, że wyraża zgodę na realizację projektu na jego terenie (formularz do pobrania w zakładce „Do pobrania”).

3. Projekty społeczne muszą być co najmniej dwudniowe lub cykliczne a wartość środków trwałych w projekcie nie może przekroczyć 40% całej kwoty.

4. Każdy projekt musi zostać poparty przez minimum 10 osób.

5. Zgłaszanie zadań odbywać się będzie w formie papierowej (poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce "Do pobrania") lub w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na http://slupsk.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski.

6. Głosowanie odbędzie się jedynie w formie elektronicznej poprzez stronę http://slupsk.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski. Uruchomiony zostanie punkt do głosowania w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6, gdzie każdy będzie mógł skorzystać z komputera i oddać głosy na wybrane zadania.

7. Będzie można oddać do 6 głosów:

- 1 głos na zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie,

- 1 głos na zadanie infrastrukturalne lokalne,

- 1 głos na zadanie infrastrukturalne dedykowane szkołom,

- do 3 głosów na zadania społeczne.

WAŻNE! Nie ma obowiązku rozdysponowania wszystkich głosów!