Słupski Budżet Obywatelski 2025

Słupski Budżet Obywatelski 2025

Drogie Mieszkanki! Drodzy Mieszkańcy!

Ponownie oddajemy w Wasze ręce pulę środków z miejskiego budżetu, którą możecie rozdysponować na zadania inwestycyjne i społeczne. W edycji na 2025 rok przekazujemy Wam do rozdysponowania 3.870.000,00 zł!

W tym roku możecie zgłosić projekty w następujących kategoriach:

a) zadania infrastrukturalne lokalne,

b) zadania infrastrukturalne dedykowane szkołom,

c) zadania społeczne,

d) zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie.


Ustalone kwoty graniczne dla zadań są następujące:

a) dla zadań infrastrukturalnych lokalnych - 1.920.000,00 zł,

b) dla zadań infrastrukturalnych dedykowanych szkołom - 250.000,00 zł,

c) dla zadań społecznych - 500.000,00 zł,

d) dla zadań infrastrukturalnych ogólnomiejskich -1.200.000,00 zł.


Wartość zadania:

a) zadania infrastrukturalnego lokalnego nie może przekroczyć 480.000,00 zł,

b) zadania infrastrukturalnego dedykowanego szkołom nie może przekroczyć 250.000,00 zł,

c) zadania społecznego nie może przekroczyć 150.000,00 zł,

d) zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie 1.200.000,00 zł.


Każde zadania muszą być poparte przez 10 mieszkańców/mieszkanek Słupska, z czego zadania lokalne muszą być poparte przez mieszkańców/mieszkanki z okręgu, w którym zgłaszany jest projekt.


Lista poparcia jest w zakładce „O budżecie → Do pobrania”.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE SBO 2025

1. Zgłaszane zadania muszą należeć do zadań własnych miasta, czyli muszą dotyczyć m.in.

* ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

* dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

* ochrony zdrowia;

* kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

* kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

* zieleni gminnej i zadrzewień;

* wspierania i upowszechniania idei samorządowej,wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

* współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych

* współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

2. Projekty inwestycyjne mogą być zgłaszane jedynie na terenach należących do Miasta. Zadanie zgłaszane na terenach będących w trwałym zarządzie wymagają oświadczenia trwałego zarządcy, że wyraża zgodę na realizację projektu na jego terenie (formularz do pobrania w zakładce „Do pobrania”).

3. Projekty społeczne muszą być co najmniej dwudniowe lub cykliczne a wartość środków trwałych w projekcie nie może przekroczyć 40% całej kwoty.

4. Każdy projekt musi zostać poparty przez minimum 10 osób.

5. Zgłaszanie zadań odbywać się będzie w formie papierowej (poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce "Do pobrania") lub w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na http://slupsk.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski.

6. Głosowanie odbędzie się jedynie w formie elektronicznej poprzez stronę http://slupsk.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski. Uruchomiony zostanie punkt do głosowania w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6, gdzie każdy będzie mógł skorzystać z komputera i oddać głosy na wybrane zadania.

7. Będzie można oddać do 6 głosów:

- 1 głos na zadanie infrastrukturalne lokalne,

- 1 głos na zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie,

- 1 głos na zadanie infrastrukturalne dedykowane szkołom,

- do 3 głosów na zadania społeczne.

WAŻNE! Nie ma obowiązku rozdysponowania wszystkich głosów!


Nowy sposób głosowania! Weryfikacja za pomocą kodu SMS!

Już od kilku edycji głosy na zadania realizowane w ramach Słupskiego BudżetuObywatelskiego oddajemy wyłącznie elektronicznie. W tym roku obowiązuje dodatkowy sposób weryfikacji głosów – za pomocą kodu sms.

 Jak głosować?

Oprócz standardowych danych do uzupełnienia w formularzu do głosowania, konieczne będzie podanie numeru telefonu komórkowego. Na wskazany numer wysłany zostanie kod, który umożliwi potwierdzenie oddanych głosów.

SMS z kodem jest bezpłatny, a numer telefonu jest potrzebny wyłącznie do przesłania wiadomości zwrotnej z kodem. Na jeden numer telefonu można otrzymać maksymalnie 5 kodów sms.

Co zrobić jeśli nie otrzymasz kodu?

Kod powinien przyjść po chwili po wprowadzeniu danych. Jeżeli po kilku minutach nie otrzymałeś kodu:

- Wróć do strony z głosowaniem i spróbuj wprowadzić dane jeszcze raz. Być może wprowadzony numer komórkowy był nieprawidłowy.

- Upewnij się, czy nie wykorzystałeś wszystkich kodów (maksymalnie 5) z jednego numeru telefonu.

- Upewnij się, że wpisujesz prawidłowy kod.

Co zrobić jeśli nie masz telefonu komórkowego lub nie udało się otrzymać kodu?

Nic nie szkodzi. Na jeden numer telefonu komórkowego można otrzymać maksymalnie 5 kodów. Oznacza to, że z jednego numeru może zagłosować 5 różnych osób.