Słupski Budżet Obywatelski 2021

Słupski Budżet Obywatelski

Drogie Mieszkanki! Drodzy Mieszkańcy! Ponownie oddajemy w Wasze ręce pewną pulę środków, którą możecie rozdysponować na zadania infrastrukturalne i społeczne. 

W edycji na 2021 rok oddajemy w Wasze ręce 3.000.000,00 zł w podziale:

* zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie – 700.000,00 zł (wartość maksymalna zadania 700.000,00 zł),

* zadania infrastrukturalne lokalne – 1.800.000,00 zł (wartość maksymalna zadania 450.000,00 zł),

* zadania infrastrukturalne dedykowane szkołom – 150.000,00 zł (wartość maksymalna zadania 150.000,00 zł),

* zadania społeczne – 350.000,00 zł (wartość maksymalna zadania 25.000,00 zł).

LISTA POPARCIA DOSTĘPNA JEST DO POBRANIA W ZAKŁADCE "O BUDŻECIE -> TUTAJ POBIERZESZ POTRZEBNE DOKUMENTY"

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE SBO 2021

1. Zgłaszane zadania muszą należeć do zadań własnych miasta, czyli muszą dotyczyć m.in. 

* ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;  

* dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

* ochrony zdrowia;

* kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

* kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

 * zieleni gminnej i zadrzewień;

* wspierania i upowszechniania idei samorządowej,wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

* współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych

* współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

2. Projekty infrastrukturalne mogłą być zgłaszane jedynie na terenach należących do Miasta. Do każdego wniosku infrastrukturalnego muszą być załączone szkice poglądowe tego, co ma zostać wykonane w ramach zadania. Zadanie zgłaszane na terenach będących w trwałym zarządzie wymagają oświadczenia trwałego zarządcy, że wyraża zgodę na realizację projektu na jego terenie. 

3. Projekty społeczne muszą być co najmniej dwudniowe lub cykliczne a wartość środków trwałych w projekcie nie może przekroczyć 40% całej kwoty. 

4. Każdy projekt musi zostać poparty przez minimum 10 osób (zadania lokalne muszą być poparte przez mieszkańców danego okręgu).

5. Zgłaszanie zadań odbywać się będzie papierowo (pokój nr 16 ratusza) bądź elektronicznie poprzez tę stronę. Musisz mieszkać w Słupsku, aby zgłosić projekt do SBO 2021.

6. Głosowanie odbędzie się jedynie w formie elektronicznej poprzez tę stronę. Uruchomione zostaną punkty do głosowania, gdzie każdy będzie mógł skorzystać z komputera i oddać głos na wybrane zadania. 

7. Będzie można oddać od jednego do sześciu głosów:

* jeden głos na zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie,

* jeden głos na zadanie infrastrukturalne lokalne,

* jeden głos na zadanie infrastrukturalne dedykowane szkołom, 

* od jednego do trzech głosów na zadanie społeczne.